0. Definities 

FoodWorldBest: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Exploitatie J. van Kollenburg B.V., ook handelend onder de naam FoodWorldBest, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17128252, kantoorhoudende te (5683KB) Best aan het adres Nieuwstraat nr. 71.

Opdrachtgever: De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met FoodWorldBest, aan wie FoodWorldBest een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met FoodWorldBest.

Overeenkomst: Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen FoodWorldBest en de Opdrachtgever tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst. 

Partijen: FoodWorldBest en de Opdrachtgever samen. 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van FoodWorldBest, en op iedere Overeenkomst tussen FoodWorldBest en een Opdrachtgever.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als FoodWorldBest deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht waarvoor die aanvaarding heeft plaatsgevonden. 

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FoodWorldBest zal dan samen met de Opdrachtgever een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als FoodWorldBest van een Opdrachtgever niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat FoodWorldBest het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

2. Offertes en aanbiedingen 

2.1 Alle offertes van FoodWorldBest zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte wordt gevraagd om vóór een bepaalde datum te reageren. Dat houdt in dat FoodWorldBest het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Aan de offerte kan de Opdrachtgever dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 FoodWorldBest kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Opdrachtgever kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.

2.3 Aanbiedingen of offertes van FoodWorldBest gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als FoodWorldBest in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan FoodWorldBest niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs. 

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

3. Overeenkomst 

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt alleen tot stand als (I) de Opdrachtgever een offerte of aanbod van FoodWorldBest ongewijzigd accepteert, of; (II) FoodWorldBest een Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of (III) FoodWorldBest geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering heeft gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) FoodWorldBest ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door FoodWorldBest zijn bevestigd, of als FoodWorldBest al begonnen is aan de uitvoering ervan.

3.3 FoodWorldBest is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als die prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Verplichtingen Opdrachtgever 

4.1 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan FoodWorldBest heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan FoodWorldBest ter beschikking worden gesteld. 

4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FoodWorldBest ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

4.3 De Opdrachtgever zal voor haar eigen rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 De Opdrachtgever verstrekt aan FoodWorldBest vrije toegang en/of doorgang tot de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat houdt in dat de locatie ook goed bereikbaar moet zijn voor alle middelen die FoodWorldBest nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook tijdens de opbouw en afbouw.

4.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd, zowel voor FoodWorldBest als voor derden, zoals bezoekers van evenementen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de brandveiligheid, eventueel vereiste vergunningen of ontheffingen en andere toepasselijke regelgeving. Ook moet de locatie beschikken over water- en elektriciteitsvoorzieningen. De kosten voor de locatie en de bijbehorende voorzieningen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.6 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de benodigde voorzieningen en faciliteiten voor FoodWorldBest en door FoodWorldBest ingehuurde crew – die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst – aanwezig zijn op de locatie en dat zij hiervan kosteloos gebruik kunnen maken. De benodigde voorzieningen en faciliteiten zijn in ieder geval: nabijgelegen sanitaire voorzieningen en drinkwater. FoodWorldBest zal de (overige) benodigde voorzieningen en faciliteiten minimaal één week voor aanvang van het evenement aan de Opdrachtgever bekend maken.

4.7 Als de locatie niet geschikt is of er onvoldoende voorzieningen en/of faciliteiten zijn dan komt de schade die FoodWorldBest hierdoor lijdt voor rekening van Opdrachtgever.

4.8 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens of verplichtingen net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mag FoodWorldBest de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat zij over alle benodigde informatie beschikt. Eventuele kosten die

FoodWorldBest hierdoor moet maken, worden op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorbelast.

5. Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1 FoodWorldBest kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de Overeenkomst (verder) uitvoert, van een Opdrachtgever voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Opdrachtgever weigert om de gevraagde zekerheid te geven, dan heeft FoodWorldBest het recht om de Overeenkomst te weigeren. 

5.2 Alle werkzaamheden die door FoodWorldBest worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van FoodWorldBest betreft een inspanningsverplichting. FoodWorldBest biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

5.3 FoodWorldBest bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die de Opdrachtgever daaraan heeft gesteld. FoodWorldBest heeft het recht om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst te vervangen.

5.4 FoodWorldBest streeft ernaar opgegeven termijn voor de uitvoering van Overeenkomst altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijn altijd indicatief en geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever FoodWorldBest schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 FoodWorldBest geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van bepaalde producten. Ook als een prijsindicatie wordt opgegeven voor de prijzen van de verkoop van haar producten kan FoodWorldBest deze nog wijzigen.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van FoodWorldBest nimmer het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen.

5.7 De opdracht van FoodWorldBest omvat nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en informatie. De Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden die door FoodWorldBest worden verricht c.q. de order(s) die worden uitgevoerd, worden gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever wordt aangeleverd, en dat de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

5.8 Wanneer FoodWorldBest op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. 

5.9 Als Partijen na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen in overleg de Overeenkomst aanpassen.

5.10 Als de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van uitvoering van de Overeenkomst, dan zal FoodWorldBest de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

6. Opschorting en ontbinding 

6.1 FoodWorldBest heeft in de volgende gevallen het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij verplicht is om schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten te betalen: 

− als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of

− als FoodWorldBest ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; of 

− als door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van FoodWorldBest verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of

− als de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.


De Opdrachtgever is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van FoodWorldBest direct of indirect (zijn) ontstaan. 

6.2 FoodWorldBest heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. FoodWorldBest mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming. 

6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van FoodWorldBest op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6.4 FoodWorldBest mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. maar niet uitsluitend ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van FoodWorldBest op de Opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar. 

7. Annulering 

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever heeft FoodWorldBest het recht om de kosten van de reeds bestelde producten en andere inkopen, vermeerderd met de kosten die door FoodWorldBest zijn gemaakt in de uitvoering en voorbereiding van de Overeenkomst tegen een door FoodWorldBest gehanteerd (uur)tarief, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en ander onverminderd het recht van FoodWorldBest om schadevergoeding te vorderen als de annuleringskosten niet toereikend zijn.

7.2 De annuleringsdatum is de datum waarop FoodWorldBest de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

7.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van FoodWorldBest leidend. 

8. Overmacht 

8.1 FoodWorldBest is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW). 

8.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop FoodWorldBest geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor FoodWorldBest niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van FoodWorldBest of derden, en de situatie dat FoodWorldBest diensten of producten te laat geleverd krijgt van haar leveranciers of de Opdrachtgever. FoodWorldBest kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat FoodWorldBest de Overeenkomst had moeten nakomen.

8.3 FoodWorldBest heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.

8.4 Als FoodWorldBest al een deel van haar verplichtingen is nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mag FoodWorldBest dit alvast in rekening brengen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

9. Vergoedingen en betaling 

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling steeds voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvinden. 

9.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur/facturen van FoodWorldBest, ongeacht de tenaamstelling van de factuur/facturen.

9.3 Als de vergoeding die Opdrachtgever moet betalen aan FoodWorldBest omzetafhankelijk is, dan is de administratie van FoodWorldBest leidend voor de vaststelling van de omzet.

9.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van FoodWorldBest in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. 

9.5 FoodWorldBest heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Opdrachtgever worden door FoodWorldBest steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen. 

9.6 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan FoodWorldBest verschuldigde.

9.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

10. Aansprakelijkheid 

10.1 Een eventuele aansprakelijkheid van FoodWorldBest is altijd beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld. 

10.2 FoodWorldBest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens aan FoodWorldBest is verstrekt.

10.3 De aansprakelijkheid van FoodWorldBest is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste 40% van de door FoodWorldBest gedraaide omzet voor het betreffende evenement op de dag van het evenement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

10.4 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is FoodWorldBest uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van FoodWorldBest op te lossen, voor zover deze aan FoodWorldBest toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Opdrachtgever moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.5 FoodWorldBest is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.6 De beperkingen van de aansprakelijkheid van FoodWorldBest zijn niet van toepassing als FoodWorldBest de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

11. Vrijwaring 

11.1 De Opdrachtgever vrijwaart FoodWorldBest, en door FoodWorldBest ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 De Opdrachtgever vrijwaart FoodWorldBest voor schade die door (een) aanwezige(n) op het evenement vóór, tijdens of na het evenement is toegebracht aan apparatuur, attracties, decoraties, kleding, attributen of installaties. 

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart FoodWorldBest voor schade die ontstaat doordat er sprake is van een stroomstoring waardoor producten mogelijk kunnen bederven en weggegooid moeten worden.

12. Klachten 

12.1 FoodWorldBest hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als de Opdrachtgever toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na de uitvoering van de Overeenkomst aan FoodWorldBest gemeld te worden. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 

12.2 De Opdrachtgever dient FoodWorldBest in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

12.3 Als het (eind)resultaat afwijkt van de verwachtingen van Opdrachtgever, dan is dat geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. FoodWorldBest biedt nooit een resultaatsgarantie. 

12.4 Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens FoodWorldBest. 

12.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of enige andere schadeloosstelling. 

13. Toepasselijk recht en geschillen 

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

13.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

13.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.